Zastępstwo inwestycyjne - TK-Invest

Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne obejmuje szereg działań polegających na zarządzaniu całością zadań mających na celu realizację danej inwestycji. To nie tylko znaczące odciążenie Inwestora w kwestii prawidłowo wykonanych prac ale również  możliwość zakupu materiałów budowlanych z uwzględnieniem upustów posiadanych przez inwestora zastępczego.


Ponadto koszty wybudowania domu z inwestorem zastępczym okazują się być porównywalne z kosztami inwestycji prowadzonej indywidualnie.

Korzyści dla Klientów:

 1. Pomoc w przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z zakupem działki, wsparcie w wyborze lokalizacji, pomoc w uzyskaniu pozwoleń, negocjacje ceny i warunków oraz terminów płatności.
 2. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji.
 3. Pomoc przy wyborze optymalnego produktu finansowego,negocjacje z bankami, sporządzenie biznes planu inwestycji.
 4. Dobór podwykonawców, pomoc przy znalezieniu i zatrudnieniu specjalistów budowlanych, pomoc w zakupie i dostarczeniu materiałów budowlanych, negocjacje zakupów oraz atrakcyjnych terminów płatności, uzgodnienia komunikacyjne, kontrola kosztów i jakości prac, przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przeprowadzanie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi.
 5. Kontrola dokumentów rozliczeniowych, pod względem merytorycznym i rachunkowym, naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu.

Zakres obowiązków

Zastępstwo inwestycyjne to cały pakiet zintegrowanych działań związanych z zarządzaniem realizacją inwestycji.

W zakres działań wchodzić może m.in.:

 • audyt nieruchomości,
 • pozyskiwanie terenów dla inwestorów,
 • usługi planistyczne,
 • usługi geodezyjne,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych,
 • pozyskiwanie wykonawców robót,
 • kontakty z organami nadzoru budowlanego,
 • nadzór inwestycyjny.